google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Czas nauki zdalnej.

Szanowni Rodzice!

Od dnia 25 kwietnia 2020 roku na mocy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku rozpoczynamy proces zdalnego nauczania.

Prosimy dopilnujcie, żeby Wasze dzieci pracowały i były dostępne przede wszystkim w godzinach zgodnych z rozkładem lekcji – szczegóły podadzą właściwi nauczyciele przedmiotów. Nie będą to tylko lekcje on-line. Część, a nawet większość zadań trzeba wykonać bez konieczności używania narzędzi multimedialnych. Motywujmy je razem do pracy. Zwróćcie uwagę też, by dzieci nie spędzały całego wolnego czasy przy komputerze, grach, telefonach, etc.

Poniżej prezentujemy zasady pracy zdalnej w Zespole Szkół w Gromniku:


I. Sposób i tryb realizacji zadań w Zespole Szkół w Gromniku w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania.

1. Nauczyciele pracują z uczniami uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Zdalnie prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i zajęcia wynikające ze specjalnych potrzeb uczniów z zachowaniem  zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

3. Nauczyciele określają sposoby komunikacji z danym oddziałem klasowym/grupą, sposoby przesyłania materiałów i zadań (np. dziennik i poczta elektroniczna, komunikatory, grupy społecznościowe, platformy edukacyjne, platformy do wideokonferencji) oraz informują o nich uczniów.

4. Nauczyciele zdalnie przekazują i wskazują materiały, ćwiczenia i zadania do wykonania przez uczniów oraz podają termin i wskazują zadania do odesłania.


II. Ustalone, we współpracy z nauczycielami, tygodniowe treści nauczania do zrealizowania w formach pozaszkolnych.

Nauczyciele realizują tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach wynikający z rozkładu materiału danego przedmiotu uwzględniając:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia – z uwzględnieniem tygodniowego planu zajęć,

b) możliwości psychiczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

c) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

d) ograniczenia wynikające ze specyfikacji zajęć.

III. Sposób monitorowania postępów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz sposoby informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach ucznia.


1. Nauczyciele monitorują postępy oraz weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów wskazując aktywności potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem m. in. poprzez:

a) ustne odpowiedzi i aktywność uczniów w czasie zajęć prowadzonych online,

b) interaktywne testy,

c) samodzielne prace pisemne uczniów, przesyłane w formie elektronicznej (np. rozwiązania zestawów zadań, kart pracy, czytania ze zrozumieniem tekstów kultury, wypracowania) wykonywane w formie zadania domowego,

d) zlecone prace dodatkowe (np. referaty, prezentacje, projekty),

e) sprawdziany i kartkówki przeprowadzone podczas zajęć online,

f) inne, wskazane przez nauczyciela, aktywności ucznia, w przypadku, gdy nauczyciel wcześniej poinformuje o nich uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.

2. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie informowani są o postępach w nauce oraz uzyskanych przez ucznia ocenach m. in. poprzez:

a) wpis ocen do dziennika elektronicznego,

b) indywidualne wiadomości zwrotne przekazane uczniowi/rodzicowi przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub komunikatory internetowe,

c) indywidualną rozmowę telefoniczną.

IV. Sposób dokumentowania realizacji zadań.

Realizację zadań dokumentuje się poprzez:

a) wpisy tematów przeprowadzonych zajęć do dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć: innych, specjalisty, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – bez dokonywania wpisu frekwencji uczniów,

b) prace pisemne uczniów, gromadzone i przechowywane przez nauczycieli w formie elektronicznej do końca roku szkolnego.


V. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:

a) podręczników, zbiorów zadań i zeszytów ćwiczeń, które posiadają uczniowie,

b) Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl

c) materiałów dostępnych na stronach Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych www.cke.gov.plwww.oke.krakow.pl,

d) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

e) kart pracy i zestawów zadań i ćwiczeń udostępnionych przez nauczyciela,

f) www.youtube.com,

g) innych wskazanych przez nauczyciela (np. przedmiotowych platform edukacyjnych).

VI. Zasady, formy i terminy konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

1. Każdy uczeń lub rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny.

2. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z wychowawcami na dotychczasowych zasadach, jak również z nauczycielami uczącymi po uzgodnieniu terminu za pomocą dziennika elektronicznego.

3. Nauczyciel może ustalić inny sposób konsultacji z uczniami (np. za pomocą komunikatorów internetowych) po uprzednim poinformowaniu uczniów.