google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Erasmus+ – relacja z kursu językowego…

Sprawozdanie z wyjazdu na Maltę w ramach realizacji programu Erasmus +
,,Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji.’’

W dniach 04.07.2022 r. – 15.07.2022 r. wraz z dwoma nauczycielkami (Anną Cudek i Wiesławą Cudek) Szkoły Podstawowej w Gromniku uczestniczyłam w dwutygodniowym kursie językowym w ramach programu Erasmus +. Celem wyjazdu było podniesienie swoich kompetencji „miękkich”, kompetencji językowych oraz kompetencji międzykulturowych.

Wylot na Maltę miał miejsce w dniu 01 lipca br. z lotniska w Pyrzowicach. Na Międzynarodowym Porcie Lotniczym na Malcie w Local Council Luqa wylądowałyśmy około godziny 21:00. Stamtąd zostałyśmy przewiezione do miejscowości Buggiba, gdzie miałyśmy zakwaterowanie w hotelu Topaz. Weekend, tj. 02-03. lipca br. przed planowanymi zajęciami poświęciłyśmy na poznanie miasta, a także odwiedziłyśmy Akwarium Narodowe Malta w Saint Paul’s Bay. Jest ono jedną z większych atrakcji w Buggibie.

W poniedziałek ( 04.07.2022 r.) rano udałyśmy się do Alpha School – szkoły języka angielskiego, gdzie po odebraniu identyfikatora, przydzielono nas do odpowiednich grup, a następnie rozpoczęła się nauka języka angielskiego. Szkolenia w ramach mobilności zostały tak zorganizowane i zaplanowane, aby odpowiadały założeniom projektu. Zajęcia w tej szkole odbywały się od poniedziałku do piątku wyłącznie w języku angielskim. Każdy dzień nauki składał się z dwóch bloków podzielonych przerwą w godz. 9.00-13.30. Szkolenie grupy obejmowało łącznie 40 godzin. Pozwoliło to nam rozwinąć kompetencje językowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Ważnym aspektem było doskonalenie znajomości słownictwa, wymowy i gramatyki. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, prowadzący dokładali wszelkich starań, by uatrakcyjnić przekazywane treści.

We wtorek (05.07.2022r.) w szkole została zorganizowana wycieczka do Mdiny i Rabatu. W mieście Rabat spacerowaliśmy wąskimi, uroczymi uliczkami miasta, podziwialiśmy maltańską architekturę domów w kolorze piaskowca z kolorowymi, drewnianymi balkonami, aż doszliśmy do murów miasta Mdina zwanym Cichym Miastem. Mdina, to dawna stolica. Spacerując oglądaliśmy charakterystyczne, kolorowe drzwi ozdobione gustownymi kołatkami. Położenie na wzgórzu sprawia, że z murów miasta możemy podziwiać panoramę wyspy. Zwiedziłyśmy też Kościół św. Pawła w Rabacie i znajdujące się tam katakumby i schrony z czasów II wojny światowej, Grotę św. Pawła, podziwiałyśmy wspaniałą Bramę Miejską w Mdinie, znaną również jako Main Gate. Miałyśmy też czas na spróbowanie tradycyjnych maltańskich słodyczy w jednej z kawiarenek w Mdinie.

Pozostałe dni tygodnia upłynęły na nauce. Wolny czas od zajęć wykorzystałyśmy na wycieczki w celu zwiedzania niezwykle urokliwych i zabytkowych miejsc na Malcie. Np.: plaża Golden Bay, kawiarenki z lokalnym jedzeniem w Bugibbie. W sobotę 09.07.2022r. wybrałyśmy się w rejs statkiem na Gozo i Comino. W Victorii (stolicy wyspy Gozo)  zwiedziłyśmy przepiękną Cytadelę górującą nad miastem, którą widać już z daleka. Na wyspie Comino miałyśmy możliwość zobaczyć plażę i wykąpać się w błękitnej wodzie Blue Lagoon. W niedzielę postanowiłyśmy jeszcze raz udać się do Mdiny, i jeszcze raz, tym razem samodzielnie, zwiedzić miasto.

W następnym tygodniu we wtorek (12.07.2022r.) uczestniczyłyśmy w wycieczce zorganizowanej przez Alpha School do stolicy Malty – Valetty. Podczas wycieczki oglądałyśmy film o historii Malty, szkolny przewodnik pokazał mam m. in. : Teatr – Pjazza Teatru Rjal, tuż obok, pomiędzy teatrem a murami Valletty – dość nowoczesny ale pasujący do otoczenia budynek, który jest parlamentem Malty, gmach budynku Pałacu Wielkiego Mistrza, który dzisiaj jest siedzibą kancelarii prezydenta Malty, katedrę św. Jana Chrzciciela w Valletcie,  Fontannę Trytona…

Pozostałe dni spędziłyśmy na nauce w szkole, plażowaniu i degustowaniu tradycyjnych maltańskich potraw. W piątek 15.07.2022 – ostatniego dnia w szkole, odebrałyśmy świadectwa ukończenia kursu i udałyśmy się w podróż powrotną do domu.

Podsumowując, kurs językowy na Malcie okazał się być cennym doświadczeniem, umożliwił rozwój kompetencji językowych, przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie, zdecydowanie łatwiej mogłam porozumiewać się z innymi w języku angielskim, dał mi szansę zwiedzenia pięknej wyspy i poznania historii Malty. Myślę, że nowe umiejętności przyczynią się do podniesienia jakości mojej pracy.

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Dębosz – Gorczyca

Report on the trip to Malta as part of the Erasmus + program „Head in the cloud – digitization as a path to innovative education.”

            From 04/07/2022 to 15/07/2022, together with two teachers Anna Cudek and Wiesława Cudek from the Primary School in Gromnik, I participated in a two-week language course under the Erasmus + program.  The purpose of the trip was to improve our soft skills, language and intercultural competences.

            The departure to Malta took place on the 1st of July this year from Pyrzowice Airport. We landed at Malta International Airport in Local Council Luqa around 9 p.m.  From there, we were taken to the village of Buggiba, where we had accommodation at the Topaz hotel.  The weekend (02-03 July 2022) before the planned classes, we devoted ourselves to getting to know the city, and we also visited the Malta National Aquarium in Saint Paul’s Bay.  It is one of the biggest attractions in Buggiba.

 On Monday morning (04/07/2022) we went to Alpha School – the English language school, where, after receiving the ID badge, we were assigned to appropriate groups and began learning English. The mobility training was organized and planned in such a way as to correspond to the project objectives.  Classes at this school were held from Monday to Friday in English only.  Each day of learning consisted of two blocks divided with a break between  9.00-13.30.  The group training took a total of 40 hours.  It allowed us
to develop language competences with particular emphasis on communication skills. An important aspect was to improve our knowledge of vocabulary, pronunciation and grammar.  The classes were held in a relaxed atmosphere, and the teachers put in effort to make the content more interesting.

            On Tuesday (05/07/2022) a trip to Mdina was organized at the school  and Discount.  In the city of Rabat, we walked through the narrow, charming streets of the city and admired the Maltese architecture.  Sandstone-colored houses with colorful, wooden balconie. Later we reached the walls of the city of Mdina, called the Quiet City.  Mdina is the former capital.  While walking, we looked at the characteristic, colorful doors decorated with tasteful knockers. The location on the hill allows you to admire the panorama of the island from the city walls.  We also visited the Church of St.  Paul in Rabat and the catacombs and shelters from World War II, the Grotto of St.  Paul, we admired the magnificent City Gate in Mdina, also known as the Main Gate.  We also had time to try traditional Maltese sweets in one of the cafes.

            The rest of the week was devoted to studying.  We used the free time from classes on trips to visit extremely charming and historic places in Malta.  For example: Golden Bay beach, cafes with local food in Bugibba.  On Saturday 09/07/2022.  we went on a boat trip to Gozo and Comino.  In Victoria (the capital of the island of Gozo) we visited the beautiful Citadel towering over the city, which can be seen from
a distance.  On the island of Comino, we had the opportunity to see the beach and swim in the blue water of Blue Lagoon.  On Sunday, we decided to go to Mdina again, and once again, this time on our own, exploring the city.

            The following week, on Tuesday (12/07/2022), we participated in a trip organized by Alpha School to the capital of Malta – Valletta.  During the trip, we watched a movie about the history of Malta, the school guide showed me, among others.  : Theater – Pjazza Teatru Rjal, right next door, between the theater and Valletta walls – quite modern but fitting to the surroundings building, which is the Parliament of Malta, the building of the Grand Master’s Palace, which today houses the office of the President of Malta, the Cathedral of St.  John the Baptist in Valletta, the Triton Fountain …

            We spent the remaining days studying at school, sunbathing and tasting traditional Maltese dishes.  On Friday, 15/07/2022 – the last day at school, we picked up the course completion certificates and went back home.

            To sum up, the language course in Malta turned out to be a valuable experience, it enabled the development of linguistic competences, contributed to increased self-confidence. I was able to communicate with others in English much easier and I had a chance to visit the beautiful island and learn about the history of Malta.  I think the new skills will improve the quality of my work. ​​​​​​​​​

 The report was prepared by:

 Anna Dębosz – Gorczyca