google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Language, Methodology and Culture.

Data mobilności: 29.07 – 09.08.2019

Adres: The English Language Centre, Brighton

Kraj: Wielka Brytania

Tytuł kursu: Language, Methodology and Culture

Nauczycielka: Patrycja Kubicz

Zespół Szkół w Gromniku realizuje projekt POWER pt.”Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK  drogą do rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji”. W związku z tym, miałam możliwość doskonalić swój warsztat pracy w Wielkiej Brytanii. W ciągu dwóch tygodni poznałam wiele metod nauczania języka angielskiego, a także zatonęłam w kulturze i tradycjach Anglii.

Brighton, w którym się szkoliłam, leży w hrabstwie East Sussex, nad kanałem La Manche. Początki miasta sięgają przełomu XV i XVI wieku, kiedy to znajdowała się tu niewielka osada rybacka zwana Bristelmestune. Niespełna dwa stulecia później została ona przekształcona w uzdrowisko morskie, którego częstym gościem stał się książę regent, przyszły król Anglii – Jerzy IV Hanowerski. To właśnie za jego rządów rozpoczęta została gruntowna przebudowa miasta. Postał wtedy m in. reprezentujący styl hindi ekstrawagancki pałac zwany Royal Pavilion. Budowla ta stanowi połączenie neogotyku z architekturą charakterystyczną dla państwa Wielkich Mogołów. Styl ten był swego czasu bardzo popularny w Indiach, natomiast w Europie stosowany był niezmiernie rzadko.

Miasto jest zwane „Londynem Południa”. Z uwagi na swoją lokalizację oraz infrastrukturę jest popularnym miejscem relaksu nie tylko Londyńczyków.

Każdą wolną chwilę wykorzystywałam na poznawanie historii i tradycji południowej części hrabstwa. Wiązało się to z licznymi wycieczkami – nie tylko autobusowymi. Najmilej wspominam „wyprawę” na Seven Sisters. To spektakularne kredowe  klify znajdujące się na terenie Parku Narodowego South Downs.

Do udanych zaliczam również weekend, który spędziłam w Portsmouth – niegdyś ważnym porcie marynarki wojennej. Port aktualnie pełni także funkcję bazy Królewskiej Marynarki Wojennej. W mieście znajduje się również Spinnaker Tower, która jest dumą architektoniczną miasta i odwiedza ją wielu turystów.

Zwieńczeniem mojego wyjazdu była oczywiście wycieczka do Londynu, gdzie miałam okazję zwiedzić najbardziej znane budowle miasta.

Nie wspomnę szerzej o kuchni brytyjskiej, gdyż jak wszyscy się orientują – kuchnia polska ma więcej do zaoferowaniaJ

Oczywiście mój wyjazd to nie tylko czas wolny wykorzystany w pełni na poszerzanie horyzontów, nawiązywanie międzynarodowej współpracy czy rozwój realioznawstwa. To także – i przede wszystkim – doskonalenie zawodowe  w jednej z najlepszych szkół w Anglii. Jestem ogromnie usatysfakcjonowana poziomem wiedzy nauczycieli oraz atmosferą panującą w tej placówce.

W ciągu dwóch tygodni intensywnej pracy poznałam koleżanki i kolegów „po fachu” z innych krajów Europy i nie tylko. Miałam okazję wymienić się z nimi doświadczeniami oraz poglądami na współczesną edukację w świetle zmieniającej się rzeczywistości. Wzbudziło to we mnie wiele refleksji i pozostawiło także wiele pytań bez odpowiedzi…

Zajęcia odbywały się codziennie od 9:00 – 15:30. Podzielone były na dwa bloki – jeden dotyczył metodologii języka, a drugi szeroko rozumianej kultury Wielkiej Brytanii. Nie sposób opisać i wymienić wszystkiego czego się dowiedziałam w trakcie kursu, dlatego wspomnę kilka metod i faktów, którymi podzielił się z nami nasz nauczyciel Rolf: stereotypy o Brytyjczykach, EBT,  PCA – Principled Communicative Approach, metoda Ha-ha-ha, opowiadanie historii, Schlub Dub, Odd one out, Identifying chunks, techniki zapamiętywania słówek, anty-zasady, program Triptico, sposoby uczenia gramatyki, zarządzanie klasą np. traffic lights, call my bluff, łączenie sztuki i gramatyki czy improwizacja i interakcja w klasie.

Technika towarzyszyła mi na każdym kroku – poznałam wiele programów, słowników internetowych oraz aplikacji do nauczania i uczenia się języka angielskiego. Mogłam wcielić się w rolę ucznia i przetestować większość z nich na sobie.

Na zdjęciach znajdują się informacje, z których każdy może skorzystać, takie jak źródła książkowe czy zasoby internetowe.

Całą mobilność uważam za cenne doświadczenie – nie tylko zawodowe. Nabyłam nowe kompetencje językowe i metodyczne. Mój warsztat pracy stał się nowocześniejszy.  Jako nauczyciel, czuję się lepiej przygotowana do pełnienia tej roli.  

The School Complex in Gromnik runs the POWER project entitled „Increase of language competence and knowledge of ICT methods as a way to develop international cooperation in the field of education”. Therefore, I had the opportunity to improve my work by attending a methodological course in Great Britain. I learned many methods of teaching English during my stay. I have drowned in the culture and traditions of England.

Brighton is a seaside resort in the county of East Sussex. Archaeological evidence of settlement in the area dates back to the Bronze Age,  Roman and Anglo-Saxon periods. The ancient settlement of „Brighthelmstone” was documented in the Domesday Book. In the Georgian era, Brighton developed as a fashionable seaside resort, encouraged by the patronage of the Prince Regent, later King George IV, who spent much time in the town and constructed the Royal Pavilion in the Regency era. Brighton continued to grow as a major centre of tourism following the arrival of the railways in 1841, becoming a popular destination for day-trippers from London. Many of the major attractions were built in the Victorian era, including the Metropole Hotel, Grand Hotel, the West Pier, and the Brighton Palace Pier.

I took advantage of my free time to learn about the history and traditions of the southern part of the county. I took numerous trips – not just bus trips. I went on a nice day tour to the Seven Sisters. These are spectacular chalk cliffs located within the South Downs National Park.

I have fond memories of all the time I spent in Portsmouth – a significant naval port for centuries, which has the world’s oldest dry dock. In the sixteenth century, Portsmouth was England’s first line of defence during the French invasion of 1545. Nowadays, Portsmouth is one of the world’s best known ports. HMNB Portsmouth is considered to be the home of the Royal Navy and is home to two-thirds of the UK’s surface fleet. At my last weekend I took a quided tour to London. I visited the most famous places of this city, which I am very happy with.

I will not mention British cuisine, because, as everyone knows, Polish cuisine has more to offer.

Of course, the main goal of the course was primarily professional development at one of the best schools in England, broadening horizons and exchanging experiences. I am extremely satisfied with the level of knowledge of teachers and the atmosphere prevailing in this institution. During two weeks of intensive work I met colleagues from other European countries. I had the opportunity to exchange experiences and views on contemporary education in the light of changing reality. It encouraged reflection on the past and left many unanswered questions …

Classes were held every day from 9:00 to 15:30. They were divided into two blocks – one concerned the methodology of the language and the other broadly understood British culture. It is impossible to describe and list everything I learned during the course, so I will mention a few methods and facts that our teacher Rolf shared with us: stereotypes about the British, EBT, PCA – Principled Communicative Approach, Ha-ha-ha method, story telling , Schlub Dub, Odd one out, Identifying chunks, flashcards, anti-rules, Triptico program, grammar teaching methods, class management, e.g. traffic lights, call my bluff, combining art and grammar, improvisation and interaction in the classroom.

I learned about the existence of many computer programs, online dictionaries and language teaching applications. In the photo you can see useful sources for language learning.

I consider my mobility as a valuable experience – not only in a professional way. It reinforced my skills and competence.  As a teacher, I feel better prepared to meet the expectations of modern education. In my opinion, it is essential that young people are able to develop the skills and abilities that will enable them to enter the labour market and to make an active contribution to the Union’s growth.