google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Relacja z Malty…

Sprawozdanie z pobytu na Malcie w ramach realizacji programu Erasmus + „Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji.’’

Jako uczestnik programu Erasmus + „Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji.” od 31.07.2022r. do 13.08.2022r. wzięłam udział w kursie metodycznym na Malcie, pt. ,,Creative use of Technology in the classroom”. Zajęcia odbywały się w szkole językowej Alpha School of English, gdzie prowadzone były w profesjonalny i interesujący sposób. Dobór zagadnień i atrakcyjna forma szkolenia pozwalają na doskonałą ocenę kursu. Podczas zajęć poznałam dużo ciekawych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej tj.: Nearpod, Activinspire, Plickers, Google Classroom, Thinglink, Blendspace, Baamboozle, Socrative Book creator and Adobe creative cloud, które z pewnością wykorzystam podczas lekcji języka angielskiego.

Wyjazd na zagraniczną mobilność dał mi możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, poznania innowacyjnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz nowoczesnych form pracy. Była to również okazja do poszerzenia swoich horyzontów, poznania pięknej Malty oraz nawiązania nowych znajomości z nauczycielami z innych państw. Podczas kursu spotkałam nauczycieli z Niemiec, Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Hiszpani,
z którymi mogłam wymienić doświadczenia zawodowe, podyskutować o ich systemach edukacji, problemach i stosowanych rozwiązaniach. Dzięki temu nastąpiła wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych, nawiązały się nowe kontakty zawodowe, wzrosły kompetencje społeczne i kulturowe.

Podczas pobytu na Malcie miałam okazję zwiedzić słynne miejsca tego małego ale pięknego kraju. W pierwszym tygodniu w ramach zajęć kulturowych odbyliśmy wycieczkę do Mdiny – dawnej stolicy Malty, oraz otaczającego ja miasta – Rabatu, gdzie mogliśmy zobaczyć katakumby, schrony z II wojny św. grotę św. Pawła oraz muzeum Wignacourt. Odwiedziliśmy także miasto Mosta, żeby zobaczyć Mosta Dome – największy kościół na Malcie, miejsce cudu podczas II wojny św. W drugim tygodniu kursu w ramach zajęć pojechaliśmy do obecnej stolicy Malty – Valetty, gdzie mogliśmy podziwiać nie tylko piękne zabytki architektury, obserwować wystrzały z baterii artyleryjskiej, ale także obejrzeć seans w kinie 5D przedstawiający fascynującą historię Malty. Podczas mojego pobytu miałam także możliwość podziwiać m.in. piękno podwodnego świata w National Malta Aquarium oraz odwiedzić kościół św. Pawła Rozbitka. Jednak największe wrażenie zrobiły na mnie wspaniałe krajobrazy wysp Gozo oraz Comino, które miałam okazję zwiedzić w weekend. Majestatyczne klify Sanap, baseny solne, monumentalna bazylika Ta’Pinu oraz zapierająca dech Wied il-Ghasri, zatoka – wąwóz to przykłady niesamowitych widoków na Gozo. Błękitna laguna, Wieża
św. Marii i roztaczające się z niej niezapomniane krajobrazy oraz rejs wśród malowniczych skał to wspomnienia z drugiej z wysp – Comino.

Udział w kursie był dla mnie wspaniałym i godnym polecenia doświadczeniem oraz możliwością do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Zebrane doświadczenia z pobytu na Malcie będę starać się przekazać zarówno nauczycielom poprzez propagowanie programu Erasmus Plus, jak i uczniom wykorzystując na lekcjach poznane na kursie narzędzia i metody pracy.

Magdalena Łuszcz

The Erasmus+ programme – ‘‘Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji’’- participant’s report from Malta

As a participant of Erasmus + programme ‘‘Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą
do innowacyjnej edukacji’’I took part, from 31st July to 13th August, in a methodological course in Malta, entitled ‘’Creative use of Technology in the classroom’’. The classes took place
in Alpha School of English. They were carried out in very professional and interesting way. The selection of topics and an attractive form of training allow for an excellent assessment
of the course. During the course I got to know a lot of technological tools such as: Nearpod, Activinspire, Plickers, Google Classroom, Thinglink, Blendspace, Baamboozle, Socrative Book creator and Adobe creative cloud, which I will definitely use in teaching English.

The stay abroad gave me the opportunity to improve my knowledge of the English language, learn about new innovation tool of information and communication technology and modern forms of work. It was also an opportunity to broaden my horizons, get to know the beautiful Malta and make new friends with teachers from other countries.

On the course, I met teachers from Germany, Bulgaria, Croatia, Hungary, and Spain, with whom I could exchange my professional experience, discuss their education systems, problems and applied solutions. As a result, the best teaching practices were exchanged, new professional contacts were established, and social and cultural competences increased.

During my stay in Malta, I had the opportunity to visit the famous places of this small but beautiful country. In the first week, as part of cultural activities, we took a trip to Mdina – the former capital of Malta, and the city surrounding it – Rabat, where we could see the catacombs, shelters from the Second World War, the grotto of St. Paul and the Wignacourt museum.
We also visited the town of Mosta to see Mosta Dome – the largest church in Malta, a place
of miracle during the Second World War. In the second week of the course, as part of the course, we went to the present capital of Malta – Valletta, where we could admire not only beautiful architectural monuments, watch gunshots from an artillery battery but also watch a film in a 5D cinema showing the fascinating history of Malta.

In Malta I also had the opportunity to admire, among others the beauty of the underwater world
at the National Malta Aquarium and visit the Church of St. Paul Shipwreck. However, I was most impressed by the wonderful landscapes of the islands of Gozo and Comino, which I could visit during the weekend. The majestic Sanap cliffs, salt pools, the monumental Ta’ Pinu Basilica and the breathtaking Għasri Valley – sea canyon, are examples of marvelous views of Gozo. Blue Lagoon, Saint Mary’s Tower and the cruise among picturesque rocks are memories of the other island – Comino.

The participation in the course was a great and recommendable experience for me and
an opportunity to improve my own teaching skills. I will try to share my experience gained during my stay in Malta both to teachers, by promoting the Erasmus + programme, and
to students, using the tools and methods of work learned during the course.

Magdalena Łuszcz