google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

II Gminny Konkurs Matematyczny

II Gminny Konkurs Matematyczny

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

(rok szkolny 2016/2017)

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  w Gromniku

organizuje w roku szkolnym 2016/2017

 

 Konkurs Matematyczny „Gminny Mistrz Matematyki”

dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych.

Termin: 23.05.2017  godz. 14:45 (I piętro, zbiórka przy sali 27).

Rozdanie nagród i dyplomów – termin zostanie podany w późniejszym czasie.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Cel konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
 • wykrywanie uzdolnień matematycznych;
 • popularyzowanie matematyki poprzez  rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
 •  kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy
  z tekstem matematycznym;
 • pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów.
 1. W konkursie mogą brać udziałuczniowie klas IV-VI . Udział w konkursie jest dobrowolny. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez szkołę. Dojazd we własnym zakresie.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 I etap – szkolny (przeprowadzany w danej szkole przez n-la matematyki, aby wyłonić najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę);

II etap gminny– organizowany w ZS SP w Gromniku.

 1. Na poziomie każdej klasy przewidziany jest oddzielny test.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i będzie obejmował zagadnienia z podstawy programowej w formie zadań zamkniętych i otwartych;
 3. Czas pisania testu wynosi 60 minut (zadania zamknięte i otwarte); Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora;
 4. Uczeń powinien posiadać ołówek długopis, linijkę, ekierkę, gumkę do mazania oraz zielony długopis;
 5. Nie wolno korzystać z kalkulatora lub innych urządzeń telekomunikacyjnych;
 6. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora;
 7. Laureaci konkursu z poszczególnych grup wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Samorząd Gminy Gromnik i Radę Rodziców ZS w Gromniku.
 8. Koszty przejazdu na konkurs pokrywają szkoły delegujące uczniów i opiekunów;
 9. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

 

 1. Konkursy przeprowadzają:

Na etapie szkolnym – Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele uczący w danej szkole.

Na etapie gminnym– powołani nauczyciele matematyki ze szkół, z których uczniowie biorą udział w konkursie. Każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednego nauczyciela do prac w Gminnej Komisji Konkursowej, jego obowiązkiem jest również poinformowanie uczniów swojej szkoły o uzyskanych wynikach w konkursie „Gminny Mistrz Matematyki”.

 

 1. Zadania Komisji:

 

 Do obowiązków Szkolnej Komisji Konkursowej należy:

 Organizacja i przeprowadzenie eliminacji I stopnia, oraz wyłonienie najlepszych uczniów
z poszczególnych klas. Przesłanie zgłoszenia uczniów (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) do ZS SP w Gromniku w terminie do 20.05.2017r.

 Do obowiązków Gminnej Komisji Konkursowej należy:

 przeprowadzenie eliminacji II stopnia, sprawdzenie prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców oraz sporządzenie protokołu.

 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Gminy Gromnik.

 

 1. Sprawy organizacyjne:
 • Kserokopie prac konkursowych nie są udostępniane.
 • Dokumentację związaną z Konkursem (protokoły, prace uczniów, listę laureatów) przechowuje się w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku do końca roku szkolnego.
 1. Terminy konkursów:

 eliminacje szkolne – do 20.05.2016r.

 eliminacje gminne – 23.05.2017 r. (organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu).

 

 1. Zgłoszenia:

 Jeżeli dana szkoła pragnie skorzystać z proponowanego konkursu proszona jest
o zgłoszenie swojego udziału do 20.05.2017r. faksem na nr: (014)6514233 lub

e-mail: jlyzwa@op.pl. Wszystkie informacje dotyczące Gminnego Konkursu Matematycznego „Gminny Mistrz Matematyki” dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.zsgromnik.pl .

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorkami

nr tel.: 505177514, e-mail: jlyzwa@op.pl).

Zgłoszony do konkursu uczeń MOŻE być zastąpiony innym uczniem ( jeśli dotyczy to choroby uczestnika lub jest uzasadnione innym losowym wypadkiem) – decyduje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu.

Wymagania programowe do konkursu matematycznego „Mistrz Matematyki” dla klas IV- VI:

Klasa IV:

 • Działania na liczbach naturalnych.
 • Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 • Podstawowe figury geometryczne.
 • Skala, mapa i plan.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Prostopadłościan i sześcian.

Klasa V:

 • Działania na liczbach naturalnych.
 • Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Figury geometryczne.
 • Zadania o trójkątach i czworokątach.
 • Pola figur płaskich.
 • Prostopadłościan i sześcian.

Klasa VI:

 • Działania na liczbach naturalnych i całkowitych.
 • Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Własności figur płaskich.
 • Pola wielokątów.
 • Figury przestrzenne.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału, organizatorki:

Janina Łyżwa i Elżbieta Sokół

 

Literatura:

Matematyka z plusem –  klasa 4,5,6 – GWO;

Matematyka wokół nas  – klasa 4,5,6 – WSiP;

Matematyka z pomysłem – klasa 4,5,6 – WSiP;

Sprawdzian w klasie VI – MATEMATYKA – Zbiór zadań ; – OKE Kraków;

Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej – Agnieszka Żurek, Piotr Jędrzejewicz;

II etap edukacyjny- Zadania dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej– Dariusz Kulma- ELIMINAT 2012

 

Załączniki