google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Informacje

erazmus1Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.Zastąpił on dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Celem programu Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Dwie trzecie środków finansowych programu zostanie przeznaczonych na stypendia dla ponad 4 milionów osób, które w latach 2014-2020 wyjadą za granicę, aby się uczyć, szkolić, pracować lub działać jako wolontariusze.

Erasmus+ jest otwarty dla studentów, nauczycieli, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą i działających na rzecz sportu masowego. Program zapewni też finansowanie partnerstw między placówkami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, organami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspierane będą również reformy w państwach członkowskich mające na celu modernizację kształcenia i szkolenia oraz promowanie innowacji, przedsiębiorczości i możliwości zatrudnienia.

Nasza szkoła złożyła w marcu 2014 r. wniosek o dofinansowanie projektu „Poszerzanie horyzontów z Erasmusem Plus”, który został zaakceptowany przez Agencję Narodową w Warszawie. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2016. W tym czasie nauczyciele z naszej szkoły będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Ma im to umożliwić podniesienie kompetencji, a w konsekwencji zapewnić rozwój oferty edukacyjnej naszej placówki i lepszą współpracę międzynarodową. W projekcie bierze udział 13 uczestników: 4 językowców, 8 nauczycieli przedmiotowców oraz przedstawiciel kadry kierowniczej. Nauczyciele reprezentują następujące przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, przyroda, matematyka, zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne, język polski, język angielski oraz język niemiecki. Nauczyciele języków obcych wzięli udział w kursach metodyczno – językowych, natomiast nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w szkoleniach dotyczących nauczania w systemie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Czterech z nich uczestniczyło najpierw w kursie językowym, przygotowującym do udziału w szkoleniu metodycznym. Jedna osoba wyjedzie w przyszłym roku na szkolenie kadry kierowniczej.  W sumie 12 nauczycieli skorzystało lub skorzysta ze szkoleń w Wielkiej Brytanii, a 1 nauczycielka była na seminarium metodycznym w  Niemczech.

Celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie do nauczania metodą CLIL na wybranych przedmiotach oraz poznanie najnowszych metod i technik nauczania języka angielskiego i niemieckiego.

Inne ważne cele to: podniesienie umiejętności językowych, dążenie do wielojęzyczności, pozyskanie nowych sposobów motywowania uczniów, rozwinięcie umiejętności ciekawego prowadzenia zajęć, rozwijanie kreatywności i innowacyjności, lepsze zrozumienie zachowań uczniów, nabycie wiedzy z zakresu geografii, historii, kultury, sztuki, polityki, problemów społecznych danego kraju, poszerzanie horyzontów i światopoglądu, uczenie się tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów,  poznanie różnorodnych systemów edukacji w Europie, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi do międzynarodowych projektów i wymian, poznanie warunków i zasad funkcjonowania zagranicznych placówek, struktury i sposobów zarządzania, wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz kadrą zarządzającą, zwrócenie większej uwagi na szanse, jakie daje mobilność edukacyjna i rozpowszechnianie tej idei wśród uczniów i pedagogów, propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

                                                                                                                                                M. Starzyk