google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Ponadnarodowa mobilność uczniów.

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

Zespół Szkół w Gromniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Bazuje on na Europejskim Planie Rozwoju Szkoły i jest zgodny z jego celami.

 Do jego głównych założeń koncepcyjnych należą:

  • wzmocnienie europejskiego wymiaru placówki,
  • rozwój międzynarodowej współpracy uczniów.

W obszarach tych wyznaczone zostały cele szczegółowe w odniesieniu do uczniów, którzy poprzez udział w mobilności chętniej będą się uczyć. Wzrośnie także liczba dzieci zaangażowanych w projekty edukacyjne na platformie eTwinning. Młodzież rozwinie kompetencje cyfrowe, językowe oraz obywatelskie i społeczne. Nabędzie także wiedzę z zakresu geografii, historii, kultury, sztuki i polityki innych krajów UE.

Działania projektowe przyczynią się również do poszerzenia horyzontów i światopoglądu uczniów, uczenia się tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów a także wymiany doświadczeń z rówieśnikami z Europy. Ważnym aspektem będzie również to, że uczestnicy projektu zwrócą większą uwagę na szanse, jakie daje mobilność edukacyjna i dostrzegą możliwości jakie daje bycie operatywnym na europejskim rynku edukacji i pracy.

Projekt jest interdyscyplinarny i wpisuje się w podstawę programową wielu przedmiotów szkolnych. Uczniowie rozwiną umiejętności w zakresie STEM. Głównym tematem działań projektowych są globalne skutki zanieczyszczenia środowiska. Poruszone zostały problemy przyrody wynikające z działalności człowieka. Uwaga uczniów została skupiona na zanieczyszczeniach powietrza, wód i gleby. Udział w projekcie umożliwi dziesięcioosobowej grupie uczniów nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Portugalii, poznanie się i realizację wspólnych celów.

The project of the School Complex in Gromnik entitled ”Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Let me do and I will understand”, harmonizes with the educational policy of the European Union in the area of establishing contacts between countries. The project will allow the school to continue and develop the mission of openness to Europe, the acceptance of cultural diversity and the pursuit of common values. The policy of our institution assumes strengthening its European dimension on various levels. Achieving this dimension requires developing students’ strengths and working to improve weaker areas.

The latter include: language and digital skills, knowledge of other cultures, initiative and entrepreneurship.

Our project is based on the European School Development Plan and is consistent with its objectives. Its main conceptual assumptions are: strengthening the European dimension and developing international student cooperation.

In these areas, we set specific goals for students who are more likely to learn through participation in mobility. The number of children involved in educational projects on the eTwinning platform will also grow. Young people will develop digital, language, civic and social competences. They will also acquire knowledge in the field of geography, history, culture, art and politics of other EU countries.

Project activities will also contribute to broadening the horizons and worldview of students, learning tolerance, openness to other cultures and nations, as well as exchanging experiences with peers from Europe. The participants of the project will pay more attention to the opportunities offered by educational mobility and will see the opportunities offered by being operational on the European education and labor market.

The project is interdisciplinary and forms part of the core curriculum of many school subjects. The students will develop skills not only in the field of STEM. The main theme will be ”Global effects of environmental pollution”. The students’ attention will be focused on air, water and soil pollution. They will try to compare the condition of the natural environment in Poland and Portugal and assess the people’s approach to this topic. What is more, the participation in the project will enable a group of 10 students to establish contacts with their peers from Portugal, get to know each other and achieve common goals.