google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Referat

Temat: Wykorzystanie Programu Insta.Ling dla Szkół w nauce słownictwa języka    obcego oraz ortografii języka polskiego.

Opracowanie: Magdalena Moździerz

 

Spis treści:

 1. Problematyka pracy.
 2. Wyjaśnienie czym jest Program Insta.Ling dla Szkół.
 3. Warunki korzystania z Programu.
 4. Zasady pracy i nauki z Programem.
 5. a) Praca nauczyciela z Programem Insta.Ling.
 6. b) Praca ucznia z Programem Insta.Ling.
 7. Zalety Programu Insta.Ling i korzyści płynące z pracy z nim.
 8. Zakończenie.

 

 1. PROBLEMATYKA PRACY.

Przyswajanie słownictwa i zasad pisowni jest koniecznym elementem w procesie nauczania i uczenia się języka, zarówno obcego, jak też ojczystego. Praktyczna znajomość słownictwa jest, oprócz gramatyki, najważniejszym i koniecznym warunkiem jeśli chodzi o płyną komunikację. Pomimo istnienia wielu metod i technik ułatwiających nauczanie i naukę słownictwa, jest ono często przyswajane poprzez tradycyjne powtarzanie i uczenie się ,,na pamięć”, co uważane jest przez wielu uczniów za nudne i zniechęcające. Zasady polskiej ortografii również bardzo często stanowią trudność dla uczniów i wymagają zintensyfikowania nauczania w tym obszarze. Zatem nauczyciele powinni wprowadzać strategie uczenia, które mogą pomóc uczniom w zapamiętywaniu nowych słówek, zasad pisowni i ortografii oraz zachęcić ich do nauki języka. Jedną z takich metod jest praca z Programem Insta.Ling dla Szkół. Tematem niniejszego referatu jest właśnie przybliżenie i omówienie zasad pracy z Programem Insta.Ling dla Szkół, jako jednym z narzędzi wykorzystującym nowoczesne technologie w nauczaniu.

 1. WYJAŚNIENIE CZYM JEST PROGRAM INSTA.LING DLA SZKÓŁ.

Program Insta.Ling dla Szkół to strona internetowa stworzona przez zespół lingwistów i językowców, mająca na celu ułatwić uczniom naukę słownictwa. Korzystanie z niej jest bezpłatne i nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. W chwili obecnej umożliwia naukę słówek języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz ortografii polskiej. Jest systemem do nauki nowych słówek, pozwala także na utrwalenie poznanego już słownictwa, a nauczycielom umożliwia kontrolę postępów i systematyczności pracy uczniów poprzez dostarczanie szczegółowych raportów.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU

Program jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów wszystkich etapów nauczania jak również rodziców. Ukazuje się w edycjach obejmujących semestr letni oraz zimowy. Aby móc korzystać z Programu Insta.Ling dla Szkół nauczyciel w każdej edycji rejestruje się na stronie instaling.pl. Po aktywacji konta może rozpocząć pracę z programem, logując się na wymienionej wyżej stronie. W każdej sytuacji nauczyciel może liczyć na bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

4. ZASADY PRACY Z PROGRAMEM INSTA.LING.

 1. a) Praca nauczyciela z Programem.

Po dokonaniu rejestracji do Programu, nauczyciel otrzymuje dostęp do panelu nauczyciela. Przed przystąpieniem do pracy w systemie nauczyciel musi utworzyć klasy oraz dodać uczniów do klas. Program automatycznie generuje loginy i hasła dla każdego ucznia, a zadaniem nauczyciel jest wydrukowanie i rozdanie danych dostępowych uczniom, za pomocą których będą logować sie do systemu. Po wykonaniu powyższych czynności przygotowawczych nauczyciel może przystąpić do przydzielenia danej klasie wybranych przez siebie słówek. Dodawane słownictwo jest wprowadzane przez nauczyciela z istniejącej juz bazy słówek lub jeżeli tylko nauczyciel ma życzenie może dodać  nowe niezapisane jeszcze w bazie słowo. Nauczyciel może dodać jednorazowo maksymalnie 50 nowych słówek. Kolejnym zadaniem nauczyciela po tygodniu lub wybranym przez siebie okresie czasu jest sprawdzanie systematyczności pracy i postępów uczniów oraz przedstawienie wyników w postaci ocen uczniom.

Nauczyciel może przydzielać nowe słówka w dowolnym czasie, jak również w każdej chwili ma wgląd w raporty systematyczności i przyswojenia słówek przez uczniów. Tak więc praca nauczyciela z  Programem Insta.Ling polega głównie na dodaniu uczniów, przydzielaniu nowych słówek oraz kontroli systematyczności pracy uczniów i ich postępów w przyswajaniu słownictwa.

 

 1. b) Praca ucznia z Programem.

Każdy uczeń, niezależnie od etapu nauczania, jest w stanie poradzić sobie z obsługą Programu Insta.Ling. Po zalogowaniu się do systemu zadaniem ucznia jest uzupełnianie zdań wpisując odpowiednie słówko w języku obcym lub poprawne pod względem ortograficznym. Odpowiedź ucznia jest od razu sprawdzana przez program i w przypadku wpisania błędnego słówka uczeń może sprawdzić poprawną odpowiedź, wybierając opcję Sprawdź.  Zdanie, które nie zostało poprawnie uzupełnione powtarza się w dalszej pracy ucznia, aż do momentu opanowania danego słówka. Aplikacja dobiera poziom trudności do postępu i umiejętności ucznia, co zatem gwarantuje indywidualne podejście i brak przytłoczenia ucznia zbyt dużą ilością nowego słownictwa, lub zbyt łatwym materiałem, który został juz przez ucznia opanowany. W jednej sesji uczeń może otrzymać maksymalnie 31 zdań do uzupełnienia. Liczba ta jest ustalana przez nauczyciela. Uczeń ma również możliwość odsłuchania poznawanego słownictwa. Czas, który uczeń potrzebuje na wykonanie jednej sesji słówek to średnio ok od 5- 15 minut. Po każdej skończonej sesji uczeń otrzymuje informacje o ilości poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocenę, jaką uzyskał za wykonanie danej sesji. Jest to zatem łatwa i przyjemna nauka w formie quizu. Nauczyciel otrzymuje szczegółowy raport po tygodniu pracy ucznia, na podstawie którego może kontrolować i oceniać systematyczność jego pracy i postęp w przyswajaniu słówek. Uczeń może pracować z programem zarówno w domu przed ekranem komputera, jak również na wyjeździe za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.

Szczegółowy Podręcznik metodyczny i instrukcja obsługi, pobrane ze strony instaling.pl zostały dołączone do niniejszego referatu w Załączniku.

 

 

 1. ZALETY PROGRAMU INSTA.LING I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRACY Z NIM.

Ideą przyświecającą twórcą Programu Insta.Ling była chęć stworzenia narzędzia umożliwiającego efektywną i nie problematyczną naukę słownictwa oraz metodę zachęcającą uczniów do krótkiej, trwającej od kilku do kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Uczeń korzystając z Programu unika nużącego i często nieprzynoszącego oczekiwanych efektów ,,wkuwania” nowych słówek na pamięć. Niestety większość uczniów stosuje najczęściej właśnie metodę tradycyjnego powtarzania, próbując opanować pamięciowo nowe słownictwo. Bardzo często odkładają oni naukę na ostatni dzień przed lekcją lub sprawdzianem, co nie sprzyja dobrym wynikom, a co więcej większość przyswojonych w ten sposób nowych słówek umyka z pamięci niedługo po nauce. Program Insta.Ling, zachęcając do krótkiej, bo trwającej od 5 do 15 minut ale systematycznej i codziennej pracy, pozwala na przyswojenie dużej ilości słówek i jednoczesne oszczędzenie czasu potrzebnego na naukę danego słownictwa. Efektywne zarządzanie czasem poprzez systematyczną pracę z Programem przynosi znacznie lepsze rezultaty w nauce słówek.

Uczniowie korzystając z aplikacji nie tylko oszczędzają czas ale także zmniejszają wysiłek, towarzyszący uczeniu sie obcojęzycznych słówek. Poświęcając kilkanaście minut dziennie na naukę uczniowie nie czują się przeciążeni nadmiarem materiału do opanowania, jak również nie są znudzeni monotonnym powtarzaniem mającym na celu zapamiętanie nowego słówka. Praca z Programem jest zatem przyjemnym sposobem na naukę słownictwa, gdyż ćwiczenia w nim zawarte mają formę quizu.

Motywującym czynnikiem jest również fakt, że uczniowie w Programie nie są oceniani na podstawie błędów, które popełnią podczas wykonywania ćwiczeń, lecz na ich ocenę tygodniową ma wpływ systematyczność w pracy z Programem. Ta zaleta Programu zachęca zatem słabszych uczniów do nauki słownictwa. Nie obawiają się oni udzielania niepoprawnych odpowiedzi, lecz są motywowani do systematycznej pracy, która z czasem pozwala w końcu na zapamiętanie poprawnego słowa. Tym bardziej, że Program Insta.Ling dostosowuje również trudność ćwiczeń do indywidualnego poziomu ucznia. Pozwala to nie tylko zdolniejszym ale także i słabszym uczniom czuć się pewniej w posługiwaniu się językiem obcym.

Pracując z Programem uczniowie mają również możliwość poznania poprawnej wymowy uczonego się słownictwa, gdyż przy każdym uzupełnianym zdaniu jest opcja wysłuchania wymowy pasującego słówka. Jest to zatem okazja do osłuchania się z poprawnym wymawianiem i akcentowaniem danego obcojęzycznego słowa.

Po każdej wykonanej sesji uczeń otrzymuje informację o ilości poprawnie udzielonych odpowiedzi, jak również popełnionych przez siebie błędów. Jest również podawana ocena, jaką uzyskał za wykonanie danego ćwiczenia w danym dniu.

Zaletą Programu jest również fakt, że jest to strona internetowa, z którą uczeń może się połączyć w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu, korzystając z laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego. Ważne jest również to, że uczniowie mogą korzystać z Programu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pieniężnych, ponieważ jest to bezpłatna aplikacja, dostępna po standardowym i łatwym zalogowaniu się do serwisu.

            Program Insta.Ling został stworzony głównie z myślą o uczniu i jako narzędzie mające ułatwić mu naukę słownictwa. Jednak nauczyciel wprowadzający Program do kanonu metod używanych w nauczaniu czerpie również korzyści. Jedną z nich może być fakt, iż to on jest osobą decydującą o słownictwie, które jego uczniowie powinni przyswoić. Wprowadzając słówka dla uczniów może wybierać te, które według niego są ważne, które może pominąć, a które wymagają ponownego przyswojenia przez uczniów.

Nauczyciel otrzymuje szczegółowy raport ukazujący systematyczność pracy uczniów oraz przyswojone przez nich słówka. Dzięki temu może on weryfikować systematyczność, dowiedzieć się, w którym dniu dany uczeń pracował, dokonywać zestawienia wyników jak również śledzić tempo pracy poszczególnych uczniów. Co więcej, Program posiada opcję wystawiania ocen tygodniowych i miesięcznych dla każdego ucznia. To z kolei pozwala nauczycielowi na stosowanie motywującego uczniów czynnika, jakim jest dodatkowa ocena wpisywana do dziennika za pracę z Programem. Nauczyciel może wpisywać ocenę za dowolnie wybrany przez siebie okres czasu, nie tylko tydzień lub miesiąc, obliczając w tym celu średnią podanych przez Program ocen.

Bardzo przydatną dla nauczyciela funkcją Programu jest również możliwość śledzenia postępów i pracy każdego ucznia, poprzez wgląd w szczegóły sesji. Pozwala to na sprawdzenie jakie błędy popełniają uczniowie najczęściej, jakie słówka sprawiają im największa trudność i jak wielu powtórzeń danego słówka wymaga poprawne jego opanowanie.

Kolejną istotna zaletą zastosowania w klasach Programu Insta.Ling jest fakt, iż pracując z tą aplikacją uczniowie przyswajają słownictwo, które zwykle jest omawiane i wprowadzane na lekcjach. Pozwala to nauczycielowi na realizację większej ilości materiału na zajęciach i skupienie sie na omawianiu zagadnień gramatycznych lub konwersacjach, gdyż słownictwo potrzebne na daną lekcje uczniowie juz mają przyswojone wcześniej dzięki pracy z Programem. Nauczyciel może zatem poświęcić więcej czasu na lekcji na zagadnienia, które wymagają jego wsparcia, ponieważ we wprowadzaniu słownictwa jest wyręczony przez Program.

 

 1. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując, powyższe omówienie zasad korzystania z Programu Insta.Ling ma na celu zachęcenie do korzystania z niego, jako jednego z innowacyjnych narzędzi wykorzystujących nowe technologie i wspierających nauczanie i naukę języka obcego oraz zasad ortografii języka polskiego. Przedstawione zalety i korzyści wynikające z pracy z Programem pokazują, że jest on wart wypróbowania, a jego wprowadzenie może przyczynić się do podniesienia motywacji u uczniów do nauki słownictwa i poprawnej pisowni. Zachęcając do systematycznej pracy, pokazuje on uczniom, że są w stanie przyswoić dużą ilość nowych słówek w przyjemny i efektywny sposób. Nauczycielom natomiast daje możliwość dokładniejszego przyglądania się postępom uczniów i efektywniejszego kontrolowania procesu nauczania.

 

 1. BIBLIOGRAFIA
 • Strona internetowa www.instaling.pl
 • Własne spostrzeżenia wynikające z pracy z Programem Insta.Ling dla Szkół