google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Regensburg i nauka języka niemieckiego.

Sprawozdanie z mobilności językowej z programem POWER.

Mój kontakt z językiem niemieckim rozpoczął się w szkole średniej. Gdy nadarzyła się okazja, aby przypomnieć sobie język i poszerzyć swoją wiedzę, chętnie z tego skorzystałam.

Przed wyjazdem uczestniczyłam w kursie komputerowym, szkoleniu z e-Twiningu, oraz w zajęciach językowych przygotowujących na samodzielne podjęcie nauki w wybranej szkole.

Moją mobilność rozpoczęłam 21 lipca 2019 r. podróżą samochodem po autostradach Niemiec do Bawarii. Po ośmiu godzinach jazdy dotarłam do Regensburga i pojawił się „niewielki problem „ z zaparkowaniem samochodu, ponieważ szkoła zlokalizowana jest w centrum Starego Miasta. Z tej sytuacji udało mi się wyjść obronną ręką i po dwóch godzinach poszukiwań zaparkowałam samochód na dwa tygodnie tak żeby nie stracić majątku lub aby nie trafić na parking policyjny.

Pieszo pokonując trasę 2 km, z walizką w ręku dotarłam do Szkoły Językowej Horizonte, gdzie otrzymałam mapę, pokój, klucz i mnóstwo uśmiechów od personelu. Kolejny spacer do samochodu po pozostałe rzeczy i już mogłam rozpoczynać dokształcanie.

Nauka języka przebiegała w małej, multikulturowej grupce osób w różnym wieku: Rami (Arabia), Roman (Etiopia), Katalin(Bułgaria), Anna(Polska), Kyeong Tin(Korea Południowa) naszą nauczycielką była Marisa.

Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku w godzinach 9: 00 do 12:30, dodatkowo w ciągu dwóch tygodni uczestniczyłam pięciokrotnie w intensywnym kursie j. niemieckiego do godziny 15: 00. Prowadziłam indywidualne konwersacje z Mirą.

Metody nauki języka niemieckiego, które zostały zastosowane podczas zajęć rozwijały umiejętności językowe, gramatyczne, wiadomości o kraju, kulturze a przede wszystkim dawały możliwość zanurzenia się w języku i radzenia w sytuacjach praktycznych np: zakupy w piekarni, zamawianie posiłku w restauracji itp.

W poznaniu języka i tradycji pomagały nam zorganizowane przez szkołę zajęcia w czasie wolnym.

Pierwszego dnia dla osób chętnych zorganizowana była piesza wycieczka po starówce Regensburga i spotkanie w kafejce. We wtorek udaliśmy się do muzeum Bayerische Geschichte. Następnego dnia uczestniczyłam w rejsie po Dunaju do miejscowości Walhalla. W sobotę udaliśmy się na wycieczkę do Monachium. W kolejnym tygodniu uczestniczyłam w wycieczce do synagogi, wyjeździe do miejscowości Kallmunz i wyjściu do muzeum Keplera (znanego fizyka i matematyka). Codzienne wędrówki po mieście, wzdłuż Dunaju, spotkania w różnych wyznaczonych punktach, obserwacja architektury, miejsc wypoczynkowych: parki, ogrody, wpływały na poznanie ciekawego miasta jak również na moją kondycję. Przez dwa tygodnie pokonałam pieszo ponad 100 km.

Efektem mojej pracy było otrzymanie certyfikatu i zakończenie nauki w dniu 2 sierpnia 2019r. W ostatnim dniu mojej mobilności czułam niedosyt. Chciałabym kiedyś mieć możliwość poszerzania swoich umiejętności językowych w podobnych okolicznościach.

Anna Cudek

Mein Kontakt mit der deutschen Sprache begann in der Oberschule. Deshalb nutzteichgern die Gelegenheit, um meine Deutsch kenntnisse zuerfrischen und zuerweitern.

Vor der Mobilität in Deutschland nahmich an einemComputerkurs, e-Twinningseminar und Sprachunterrichtteil. Der Sprachunterricht bereitete mich auf den Kurs in Deutschland vor.

Meine Mobilität begann am 21. Juli 2019 mit einer Autoreise auf den deutschen Autobahnen nach Bayern. Nach 8 Stunden Autofahrtka mich in Regensburg an.  Gleich am Anfang hatte ich ein Problem mit dem Parken meines Autos, weil  die Sprachschule in der Altstadt liegt. Die Suche nach einem Parkplatz dauerte 2 Stunden, aber letztendlich parkte ich mein Auto auf einemsicheren Parkplatz ohne Gebühr.  Mit meinem schweren Koffergingich dann 2 km zu Fuβ zur SprachschuleHorizonte.

Vor Ort bekamicheinen Stadtplan, einSchlüsselzum Zimmer und vielLächelnvomPesonal der Sprachschule. Da mussteichwiederzum Auto zurück, um den Rest meinerSachenzuholen und ichkonnteschon die Weiterbildungbeginnen.

Das Sprachenlernenverlief in einerkleinenmultikulturellenGruppe in unterschiedlichem Alter. Das waren: Rami ausArabien, Roman ausÄthiopien, KatalinausBulgarien, Kyeong Tin ausSüdkorea und ichausPolen. UnsereLehrerinhieβ Marisa.

Der Unterrichtfand  vonMotagbisFreitag von 9 bis 12:30 Uhr. IchhattenochfünfmaleinenIntensivkursbis 15 Uhr. Das warenindividuelleKonversationnenmit Mira.

Die Lehrerin benutzte unterschiedliche Arbeitsformen und Methoden, so dass der Unterricht interessant war.  Es  gab Training der sprachlichen Kompetenz, vor allem Sprech – und Hörverständnisübungen, Grammatik- und Landeskundevermittlung. Am wichtigsten war es, dass wir in die deutsche  Sprache und das Land eintauchen und Deutsch in Alltagssituationen anwenden konnten, z.B. in der Bäckerei und im Restaurant.
In der Freizeit wurden durch die Schule Ausflüge organisiert, die das Deutsch- und Landeskundelernen gefördert haben.

Am ersten Tag( Montag) gab es eine Stadtführung in der Regensburger Altstadt und ein Treffen im Cafe. Am Dienstag besuchten wir das Museum der Bayerischen Geschichte und am nächsten Tag nahm ich an einer Donaufahrt nach Walhalla teil. Am Samstag machten wir eine Reise nach München. In der nächsten Woche besuchte ich eine Synagoge, die Stadt Kallmunzund das Keplermuseum, eines bekannten Physikers und Mathematikers.

Die alltäglichen Wanderungen durch die Stadt, die Donau entlang, Treffen an verschiedenen Plätzen, Architekturbetrachtung, Spaziergänge in Parks und Gärten lieβen mir Regensburg gut kennen und fit bleiben. In den 2 Wochen bin ich über 100 km zu Fuβ gegangen.

Am 2. August habe ich den Kurs abgeschlossen und das Zertifikat bekommen. Ich war ein bisschen traurig, dass die Zeit schon vorbei war. Ich würde gerne noch einmal an solchem oder ähnlichem Kurs teilnehmen.

Anna Cudek