google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7

Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Gromniku oraz    w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Golance i w Polichtach – filiach Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Gromniku oraz Oddziałów  Przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Golance i w Polichtach – filiach Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku, w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Gromniku i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Golance i w Polichtach – filiach Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Gromniku oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Gromniku i  Szkół Filialnych w Golance
i w Polichtach – filiach Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                        Ewa Białkowska