google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

VI GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI GMINNY KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘ENGLISH IS FUN’

IDEA I CELE KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z Gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów językiem angielskim oraz kulturą krajów angielskiego obszaru językowego  (Wielka Brytania, USA), a pośrednio sprawdzenie umiejętności językowych nabytych podczas nauki. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się wiedzą przewidzianą w programie szkolnym dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Języka Angielskiego Zespołu Szkół w Gromniku. Skład Komisji Konkursowej może zostać powiększony o nauczycieli języka angielskiego ze szkół, których uczniowie są uczestnikami konkursu.

REGULAMIN

 1. Na poziomie każdej klasy przewidziany jest oddzielny test.
 2. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają do ZS w Gromniku wraz z opiekunami, przy czym nauczyciele języka angielskiego z Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych (których uczniowie są uczestnikami Konkursu) mogą brać udział w pracach Komisji Konkursowej.
 1. Komitet Organizacyjny Konkursu gromadzi dokumentację Konkursu, na którą składają się:
  • lista członków Komisji
  • prace pisemne uczestników
  • protokół Konkursu, w tym lista zgłoszonych do udziału w Konkursie uczestników oraz lista laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Konkursu.
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Koszty przejazdu pokrywają szkoły delegujące uczniów i opiekunów.
 1. Do udziału w konkursie szkoły podstawowe i gimnazja mogą zgłaszać do trzech kandydatów z każdej klasy.
 1. Konkurs polega na wypełnieniu testu. Test składa się z 4 części. Część A obejmuje słuchanie (w Gimnazjum), B czytanie, C gramatykę i słownictwo, D podstawowe wiadomości o Wielkiej Brytanii, a w Gimnazjum także wiedze o Stanach Zjednoczonych.
 1. Typy zadań w teście: test wyboru, przyporządkowanie, wypełnianie luk, prawda – fałsz.
 1. Komisja przeprowadzająca konkurs może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi.
 1. Zawodnicy wypełniają test piórem lub długopisem.
 1. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktu.
 1. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 1. Wyniki oraz termin i miejsce wręczenia nagród laureatom zostaną podane na stronie www.zs.gromnik.pl oraz przesłane do opiekunów grup  z poszczególnych szkół. Laureaci – zdobywcy pierwszych 3 miejsc w każdej klasie, otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zredukowania ilości zgłoszeń do konkursu gdy liczba zgłoszeń przewyższy możliwości organizacyjne gospodarza konkursu.
  O uczestnictwie w konkursie decydować wtedy będzie pozycja na liście zgłoszeniowej.

TERMINARZ

 1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 15 maja 2017r. Wysyłając zgłoszenie na adres: monika.morys@o2.pl
 2. Konkurs Języka Angielskiego odbędzie się 25 maja 2017r. o godz. 14:45 w budynku Zespołu Szkół w Gromniku, mieszczącym się przy ul. W. Witosa 4.

NAGRODY

 1. Laureaci Konkursu Języka Angielskiego otrzymują dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Gromnik, Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku oraz Wydawnictwo OXFORD University Press, Macmillan.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Klasa III SP

 • zagadnienia gramatyczne i słownictwo przewidziane w programie dla klas 1-3 SP.

Klasa IV

 1. Gramatyka:
 • czas Present Simple:  zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: „saxon genitive”,
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik „to be”, „have got”, “have”, ”can”,
 • zaimki wskazujące „this/that; these/those”,
 • konstrukcje: „there is/isn’t”, „there are/aren’t”,
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne od 1 – 100,
 • pytajniki: where, who, when, what, how,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi,
 • rodzajniki: a/an.
 1. Funkcje językowe i słownictwo:
 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy przedmiotów szkolnych,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • ja i moja rodzina,
 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • informacje o umiejętnościach,
 • kraje i narodowości.

Klasa V

 1. Gramatyka:
 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • rodzajnik nieokreślony „a/an” i określony „the”,
 • zaimki dzierżawcze,
 • przyimki miejsca: in, on, at, under, behind, near, next to, opposite, in front of, between, above,
 • liczebniki główne i porządkowe, daty,
 • czas  Present Simple, Past simple, Present Continuous,
 • some i any,
 • porównania z as …… as,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • stopniowanie przymiotników,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • pytajniki: which, whose, why,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • much, many, a lot of.
 1. Funkcje językowe i słownictwo:
 • duże liczby,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • wygląd człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • części ciała i ubrania,
 • kraje, narodowości i języki,
 • szkoła, przedmioty szkolne.

Klasa VI

 1. Gramatyka:
 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • czas Past Continous,  Present Perfect, Simple Future
 • porównanie czasów: Past simple i Past continuous,
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników,
 • czasownik „would like”, „want”, „need”, “have to”,
 • czasowniki modalne: “can; must; should, would, could, shall”,
 • tryb rozkazujący.
 1. Funkcje językowe i słownictwo:
 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • środowisko, elementy krajobrazu
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • różne formy transportu,
 • zdolności i umiejętności,
 • podróżowanie, wakacje.

Podstawowe wiadomości o Zjednoczonym Królestwie

 1. Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna (stolice, symbole, najdłuższe rzeki, flagi, największe/najsłynniejsze miasta, słynne budowle),
 2. święta i uroczystości (daty świąt, składane życzenia),
 3. Rodzina Królewska
 4. tradycyjne potrawy angielskie
 5. Londyn: zabytki, muzea, galerie, środki transportu

 

 

GIMNAZJUJM

Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie programowej III.1 dla klas I-III gimnazjum z języka angielskiego.

W zakresie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i USA) wymagana jest wiedza ogólna, w szczególności z następującego zakresu tematycznego: kultura
i tradycje, zwyczaje, święta, sławne osoby, ich dzieła, charakterystyczne miejsca, historia
i geografia.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy